ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 24.06.2022| Okunma Sayısı: 202

 

Sivas Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

Sivas Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Onarıcı Adalet" ilkesi çerçevesinde suç mağdurlarının haklarının korunup desteklenmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla tüm adliyeler bünyesinde kurulması planlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin örneklerinden olan Sivas Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Sivas Adliyesi'nde 03.02.2020 tarihinde faaliyete başlamıştır. Sivas Adliyesi'nin zemin katına ve 4.katına konuşlandırılan Sivas Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 1 Müdür, 4 Psikolog, 1 Pedagog, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 2 Zabıt Katibi görev yapmaktadır. Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Adli Yardım Hizmetleri Bürosu ile Çocuk Görüşme Bürosu şeklinde 6 ana birim ile hizmet vermektedir.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu

Mağdurlar, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na doğrudan başvuracakları gibi, başka bir kurumun yönlendirmesi ile de başvurabilirler. Bunun yanında mağdurlar adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilirler ve başka bir kurum tarafından sunulmakta olan hizmete ihtiyaçları olması halinde ilgili kurumlara yönlendirilirler. 

Kırılgan Grup Destek Bürosu

Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanacaktır. Haklarında alınması gereken tedbirlere ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı, adli destek görevlileri tarafından hazırlanacaktır. Bu plan gerektiğinde mahkemeye ya da savcılığa iletilecektir. 

Ceza Yargılaması Destek Bürosu

Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ceza Mahkemelerinin, sosyal inceleme raporu düzenlenmesine ve ifade esnasında uzman görevlendirilmesine yönelik talepleri, bu büroda görev yapan adli destek görevlileri tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra, uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle, delil kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Hukuk Yargılaması Destek Bürosu

Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır. 

Adli Yardım Hizmetleri Bürosu

Baroların adli yardım büroları ile eş güdüm halinde çalışan adli yardım hizmetleri bürosunda adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olunarak taraflar ilgili birimlere yönlendirmektedir.

Adli Görüşme Odaları

Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Adli Görüşmelerde çocukların atıştırmalık, meyvesuyu, su vb fiziksel ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 

Çocuk Görüşme Bürosu

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki / ilk pilot uygulamalar çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinde yeni bir usul; 5.Yargı Paketi olarak bilinen 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Bakanlığımızca adliyelerde kurulan “Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri” tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştü. Bugüne kadar İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen bu işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekânlarında uzmanlar veya rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilmesi ile birlikte, boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanmıştı. 04/04/2022 tarihinde pilot bölge olarak Sivas Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzce Çocuk Görüşme Bürosu ilimizde faaliyete geçmiştir. 

UZMANLAR EŞLİĞİNDE TESLİM MEKÂNLARINDA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

Bu işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getirilecek. Çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekânlarında uzmanlar tarafından zorla değil, taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilmektedir. Taraflardan ücret talep edilmeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurulacak çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilmektedir. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

- Aile mahkemeleri tarafından kişisel ilişki tesisine ilişkin kararların verilmesi sürecinde taraflara; kararın gereklerine uymamaları halinde çocuğun üstün yararına aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceği hatırlatılacak.

- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki taleplerinin rıza ile yerine getirilmemesi halinde hak sahibi ebeveyn, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine (ADM) başvuracak.

- Başvuru sonrasında uzmanlar, taraflarla her türlü iletişim vasıtasıyla irtibata geçecek.

- Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara rehberlik edilecek.

- Mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvim anlatılarak, bu karara uyma gerekliliği açıklanarak çocuklarını mahkeme kararında belirtilen gün ve saatte belirlenen çocuk teslim mekânına getirmeleri istenecek.

- Yükümlü ebeveynin çocuğu teslim mekânına getirmesi ile birlikte çocuk uzman veya öğretmenler tarafından hak sahibi ebeveyne teslim edilecek.

- Yapılacak tüm iş ve işlemler tutanağa bağlanacak.

- Farklı nedenlerle göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, bunun ayrı bir dava konusu olabileceği ve velayete ilişkin bu davada göstermeme olgusunun aleyhe delil olarak kabul edilebileceği hatırlatılacak.

- Taraflara, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi ve danışmanlık verilecek.

- Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi, tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanların önerisiyle aile mahkemelerince, çocuklar ve anne/babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek.

- Bu izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen görüşme takvimine uygun şekilde çocuk teslim mekânına getirilmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sözlü olarak açıklanan bu uyarılar bir teslim emri düzenlenerek yazılı olarak da teslim yükümlüsüne tebliğ edilecek.

- Bu yazılı tebliğe rağmen teslim çocuğun üstün yararına aykırı olarak teslim gerçekleşmez ise, hak sahibinin şikâyeti üzerine Kanunun öngördüğü prosedürler işletilecek. Çocuğunu göstermeyen ve teslim mekânına getirmeyen ebeveynin şikâyet üzerine üç günden on güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılması gündeme gelebilecek.

Müdürlüklerin kurulması ile;

1-Suç mağdurlarının tamamına yönelik adalete erişim kapsamında etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulmuştur.

2-Halen çocuk ve aile mahkemelerinde bulunan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek çalışmaları tüm mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılığını kapsayacak şekilde verilmektedir.

3-Çocuk ve boşanma sürecine has kurgulanan mevcut sistem tüm kırılgan grup mensuplarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Adli süreçte; cinsel suç, aile içi şiddet, terör, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar özel olarak desteklenmektedir.

4-Hizmet sunumuna ilişkin standartlar geliştirilerek, vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı etkin bir sistem kurulmuştur. Çocuk ve Aile içi şiddet büroları ile tüm ceza mahkemelerinde uzman desteği sağlanmaktadır.

5-AÇSHB, ÇİM ve Kolluk mekanizmaları ile birlikte Barolar ve STK lar ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılarak, koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilmektedir.

Bilgi İçin                                                                        : 0346 221 51 75/76/77

Bilgilendirme Yönlendirme Bürosu                        : Dahili  1165

Müdür                                                                                : Dahili  1511

 

Detaylı bilgi ve başvuru klavuzları için aşağıdaki linki tıklayınız!

 

DETAYLI BİLGİ / BAŞVURULAR

 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

18.08.2022
AV. FATİH SEVİM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.